مطالب آموزشی


  • آشنایی با اجزاء قالب تزریق پلاستیک و مفاهیم آن ( قسمت اول ) دانلود
  • آشنایی با اجزاء قالب تزریق پلاستیک و مفاهیم آن ( قسمت دوم ) دانلود
  • آشنایی با اجزاء قالب تزریق پلاستیک و مفاهیم آن ( قسمت سوم ) دانلود
  • کاربرد روان شناسی در محیط کار دانلود
  • سيستمهاي انطباقي دانلود
  • دوره مديريت منابع انساني دانلود
  • طراحی فیکسچرها و فرامین کنترل دانلود
  • معرفی تولید ناب ( انگلیسی ) دانلود